Ułatwienia dostępu

Zadania

Misją DPS w Gnieźnie jest:

“PRACUJĘ TAK, ABY STWORZYĆ PODOPIECZNYM DOM”

Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku (kobiet i mężczyzn), których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzebę stałej opieki. Jest placówką koedukacyjną – dla 71 osób.

Podstawowe cele, zadania i misja Domu:

Cele DPS – jako organizacji instytucjonalnej:

I Cel profilaktyczny

1. polegający na przeciwdziałaniu negatywnego wpływu instytucji totalnej na mieszkające w DPS osoby.

a/ na niewyręczaniu przez opiekuna w wielu podstawowych czynnościach,

b/ na stałym i niczym nieuzasadnionym pośpiechu w czasie wykonywania usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych,

c/ na niesprawowaniu nadmiernej kontroli nad podopiecznymi ,

d/ na niedecydowaniu za mieszkańców w sprawach, w których mogą decydować sami,

e/ na nieizolowaniu się personelu od mieszkańców,

f/ na nieuczeniu bezradności podopiecznych, która ułatwia sprawowanie władzy nad mieszkańcem,

g/ na przedmiotowym, a nie podmiotowym traktowaniu ludzi,

h/ na swoistej komunikacji słownej między personelem, a mieszkańcami ograniczającej się do powitań i realizacji zadań,
chodzi o utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej mieszkańców  (cecha opiekuna- umiejętność słuchania i otwartość czyli zdolność powiedzenia prawdy podopiecznym ).

II Cel socjalny

  1. życie w instytucji totalnej wymaga uruchomienia wielu mechanizmów adaptacyjnych, z czego najczęściej nie zdajemy sobie sprawy, dopóki nie znajdziemy się sami w roli
mieszkańca, a nie pracownika.

  Cecha opiekuna “empatia”to znaczy czy chcesz, żeby Tobą się tak opiekowano jak Ty opiekujesz się swoim podopiecznym .

  2. zaspokajanie potrzeb:

     a/ fizjologicznych,

     b/ psychofizycznych, takich jak: potrzeba bezpieczeństwa, uznania, przynależności, miłości, samorealizacji, adaptacji do warunków w DPS,

     c/ indywidualne wspieranie (indywidualne plany wsparcia opracowane wraz z mieszkańcem)

III Cel aktywizowanie mieszkańca

 – chodzi o to, aby uniezależniać mieszkańca od opiekuna,  od DPS-u jako instytucji.

     Im bardziej aktywny i samodzielny podopieczny, tym jest mniej zależny od organizacji, a jego życie jest bardziej godne.

 – Służy temu aktywizowanie – zachęcanie do wykonywania samodzielnie czynności

     np. samoobsługowych oraz samodzielne dysponowanie własnymi pieniędzmi, podejmowanie samodzielnych decyzji ,

 – Podejmowanie pracy, chociażby o charakterze terapeutycznym,

 – współdecydowanie (umożliwienie wypowiadania się i uczestnictwo w ogólnym życiu domu)

  Cecha opiekuna – umiejętność zagospodarowania czasu wolnego podopiecznym.

IV Cel integracyjny

– jest zawsze celem interpersonalnym i zmierza do rozszerzenia kontaktów osobistych i przełamania izolacji społecznej poprzez:

  a/ podtrzymywanie kontaktu z rodziną,

  b/ nawiązywanie kontaktów interpersonalnych,

  c/ kształtowanie kontaktów z najbliższym środowiskiem,

  d/ integracje pomocy instytucjonalnej i środowiskowej.

  Cecha opiekuna – umiejętność nawiązywania kontaktu z podopiecznym.

Podstawowe zadania DPS – jako instytucji:

  świadczenie usług pielęgnacyjnych;

  świadczenie usług opiekuńczych;

  wspomaganie i wspieranie;

  aktywizowanie podopiecznych – poprzez przygotowanie do pracy terapeutycznej.

Zostały opisane cztery zasadnicze cele, oraz zadania – ułatwiły one określenie misji organizacji socjalnej, którą jest DPS w Gnieźnie.

Scroll to Top