Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej im. Małżonków  Terakowskich w Gnieźnie ( dalej również DPS) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dps.gniezno@post.pl.

Data publikacji strony internetowej : 28.01.2023

Data ostatniej dużej aktualizacji: 21.01.2023

Strona internetowa jest zgodna w 100% z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów  publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 28.01.2023. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny .

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba odpowiedzialną jest Katarzyna Kwiatkowska, e-mail:  katarzyna.kwiatkowska@dps.gniezno.pl   Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 601 941 466. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio- deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Domu Pomocy Społecznej pozbawiony jest barier architektonicznych, przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda oraz platforma schodowa. Od strony ogrodu znajduje się  podjazd dla wózków inwalidzkich. Podjazd dla wózków inwalidzkich znajduje się również przy wejściu do części administracyjnej domu.

Toalety przystosowane są do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku DPS nie ma pętli indukcyjnych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Scroll to Top