Zadania - DPS Gniezno

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zadania

Misją DPS w Gnieźnie jest:

"PRACUJĘ TAK, ABY STWORZYĆ PODOPIECZNYM DOM"



Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku (kobiet i mężczyzn), których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzebę stałej opieki. Jest placówką koedukacyjną - dla 71 osób.


Podstawowe cele, zadania i misja Domu:

Cele DPS - jako organizacji instytucjonalnej:

I Cel profilaktyczny

1. polegający na przeciwdziałaniu negatywnego wpływu instytucji totalnej na mieszkające w DPS osoby.

a/ na nie wyręczaniu przez opiekuna w wielu podstawowych czynnościach,

b/ na stałym i niczym nie uzasadnionym pośpiechu w czasie wykonywania usług opiekuńczo-

pielęgnacyjnych,

c/ na nie sprawowaniu nadmiernej kontroli nad podopiecznymi ,

d/ na nie decydowaniu za mieszkańców w sprawach, w których mogą decydować sami,

e/ na nie izolowaniu się personelu od mieszkańców,

f/ na nie uczeniu bezradności podopiecznych , która ułatwia sprawowanie władzy nad

mieszkańcem,

g/ na przedmiotowym , a nie podmiotowym traktowaniu ludzi,

h/ na swoistej komunikacji słownej między personelem, a mieszkańcami ograniczającej się do

powitań i realizacji zadań,

   chodzi o utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej mieszkańców

   (cecha opiekuna- umiejętność słuchania i otwartość czyli zdolność powiedzenia prawdy podopiecznym ).



II Cel socjalny

   1. życie w instytucji totalnej wymaga uruchomienia wielu mechanizmów adaptacyjnych , z czego

   najczęściej nie zdajemy sobie sprawy, dopóki nie znajdziemy się sami w roli mieszkańca a nie

   pracownika

   Cecha opiekuna "empatia"to znaczy czy chcesz , żeby Tobą się tak opiekowano jak Ty opiekujesz się swoim podopiecznym .

   2. zaspakajanie potrzeb:

   a/ fizjologicznych,

   b/ psychofizycznych , takich jak: potrzeba bezpieczeństwa, uznania, przynależności,miłości,

   samorealizacji, adaptacji do warunków w DPS,

   c/ indywidualne wspieranie (indywidualne plany wsparcia opracowane wraz z mieszkańcem)



III Cel aktywizowanie mieszkańca


 
- chodzi oto, aby uniezależniać mieszkańca od opiekuna, od DPS-u jako instytucji.    Im bardziej aktywny i samodzielny podopieczny, tym jest mniej zależny od organizacji, a jego życie jest bardziej godne.

   - Służy temu aktywizowanie - zachęcanie do wykonywania samodzielnie czynności

   np. samoobsługowych oraz samodzielne dysponowanie własnymi pieniędzmi,

   podejmowanie samodzielnych decyzji ,

   - Podejmowanie pracy, chociażby o charakterze terapeutycznym,

   - współdecydowanie (umożliwienie wypowiadania się i uczestnictwo w ogólnym życiu domu)

   Cecha opiekuna - umiejętność zagospodarowania czasu wolnego podopiecznym.

   IV Cel integracyjny


 
- jest zawsze celem interpersonalnym i zmierza do rozszerzenia kontaktów osobistych i przełamania izolacji społecznej poprzez:

   a/ podtrzymywanie kontaktu z rodziną,

   b/ nawiązywanie kontaktów interpersonalnych,

   c/ kształtowanie kontaktów z najbliższym środowiskiem,

   d/ integracje pomocy instytucjonalnej i środowiskowej.

   Cecha opiekuna - umiejętność nawiązywania kontaktu z podopiecznym.



Podstawowe zadania DPS - jako instytucji:

   świadczenie usług pielęgnacyjnych;

   świadczenie usług opiekuńczych;

   wspomaganie i wspieranie;

   aktywizowanie podopiecznych - poprzez przygotowanie do pracy terapeutycznej.



Zostały opisane cztery zasadnicze cele, oraz zadania - ułatwiły one określenie misji organizacji socjalnej, którą jest DPS w Gnieźnie.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego